Tot slot

  1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
  2. De inhoud van de site (links en deze algemene voorwaarden inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Je vind de meest recente versie steeds hier terug.
  3. KAMA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Mooi gezegd toch. : – )
  5. De door KAMA gehanteerde verkoopprijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van KAMA e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW (exclusief verzendkosten). 

AANSPRAKELIJKHEID

De wederpartij kan KAMA niet ter verantwoording roepen, enige schade verhalen op financiële of andere wijze, welke opgelopen werd tijdens, voor of na een KAMA presentatie, evenement, les of voortvloeiende uit een andere overeenkomst met KAMA. De wederpartij dient zichzelf hier voor te verzekeren.

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

  1. Op de tussen KAMA en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Belgisch recht worden beslecht.
  2. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat KAMA aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.